Σκοποί

  • η διεκδίκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων.
  • η βελτίωση των συνθηκών άσκησης, δικηγορίας και απονομής της δικαιοσύνης.
  • η επιμόρφωση των ασκουμένων και νέων δικηγόρων.
  • η προαγωγή της νομικής επιστήμης και του δικηγορικού λειτουργήματος.
  • η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων, καθώς και της κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
  • η προάσπιση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Εθνικό και Διεθνές Δίκαιο.
  • η διαρκής συνεργασία με άλλους φορείς, προς την επίτευξη των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.